Kui oled mõelnud kedagi edutada juhipositsiooni või näed alustavates juhtides vajadust saada professionaalset tuge nende uues rollis, siis võta meiega ühendust!

Me oleme üksteise tugevusi arvestades välja töötanud täiesti uuendusliku lähenemise juhtide koolitamisele ja pakume “Teekond liidriks” nimelist arenguprogrammi n-ö rätsepatööna vastavalt Sinu organisatsiooni ootustele ja vajadusetele.

Kasu programmis osalemisest?

Isiklikku ja professionaalset arengut toetava praktilise koolitusprogrammi läbija:

 • on teadlik ja kasutab iseenda oskusi ja pädevusi;
 • tunneb kaasaegseid juhtimisteooriaid;
 • mõistab oma rolli meeskonna inspireerija, kaasaja ja eestvedajana ning oskab analüüsida enda käitumist meeskonnas (sh tugevusi ja nõrkusi) ning teha sellest järeldusi;
 • tunneb grupijuhtimise ja meeskonnatöö rakendamise põhimõtteid ja teab selle vajalikkust meeskonnale ja organisatsioonile;
 • kasutab meeskonnaliikmete inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise põhimõtteid, mudeleid, meetodeid, tehnikaid;
 • märkab grupidünaamikast tekkivaid raskusi ja rakendab sekkumise võtteid;
 • valdab erinevaid inimeste juhtimise meetodeid, tehnikaid ja muid praktilisi töövahendeid ning on seeläbi juhina tõhusam organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

Kellele?

Kui on ambitsiooni:

 • oma karjääris edasi liikuda meeskonna/grupi/ organisatsiooni/vm. juhi positsiooni;
 • omandada, arendada ja kinnistama vastavaid kompetentse.

Eesmärk:

Saada toetust:

 • isiklikku ja professionaalset arengut liidriks kasvamisel;
 • meeskonna inspireerimise, kaasamise ja eestvedamise oskuste omandamisel.

Koolitusprogrammi eripära:

80% koolitusprogrammi kogumahust moodustavad praktilised tegevused:

 • Integraalne lähenemine; 
 • DISC – profiili kasutamine tugevuste kaardistamiseks;
 • Coaching ja selle tehnikad kui eestvedamise ja kaasava juhtimise peamine töövahend;
 • Supervisioon – psühhodraama, sotsiomeetria jm tegevuslikud meetodid, mille läbitegemise käigus õpid neid ise oma juhi töös kasutama;

Millal? Kus?

Vastavalt kokkuleppele organisatsiooniga.

Hind?

Alates 1104,00 € (+KM) vastavalt osalejate arvule.

Grupi suurus?

Soovitatavalt 6 kuni 12 osalejat.

Võimalikud koolitusmoodulid:

1. moodul

„Mina iseenda juhina“ 

Minu väärtused, hoiakud, uskumused ja kompetentsid, enesemotivatsioon, enesejuhtimine, energiataseme hoidmine ja ajajuhtimine.

2. moodul

„Mina meeskonnajuhina“

Juhi roll ja ülesanded meeskonna juhtimises, juhi isiksuse mõju meeskonnaliikmetele; meeskonna ühtsust ja omavahelist koostööd soodustav töökeskkond ja –kultuur, meeskonna loomine ja arengufaasid, koostöökokkulepped ning turvalisus meeskonnas.

3. moodul

„Mina eestvedajana“

Eestvedamine ja kaasav juhtimine, väärtuspõhine ja strateegiline juhtimine, sh muudatuste elluviimine, meeskonna kaasamine ja arendamine, suhete ja valikute juhtimine meeskonnas, sotsiomeetrilised tehnikad grupidünaamikate mõjutamiseks; määramatusega toimetulek.

4. moodul

 „Mina protsesside korraldajana“

Rollid meeskonnas ja erinevate käitumisprofiilidega arvestamine, sh virtuaal- või kaugtöö kontekstis, delegeerimine, meeskonna juhtimine.

5. moodul

„Mina probleemide lahendajana“

Keeruliste tööalaste ja emotsionaalselt laetud olukordade käsitlemine, läbirääkimised, sisekommunikatsioon, meeskonna toetamine.

6. moodul

„Mina tunnustaja ja motiveerijana“

Tagasi- ja edasiside andmine, sh arengu- ja koostöövestluste läbiviimine, märkamine ja tunnustamine, innustamine ja motiveerimine.

Õppemeetodid:

Osalejate omavaheliseks kogemuste vahetamise, arvamuse ja ideede väljendamise, enesereflektsiooni ning koolitajaga konsulteerimise julgustamiseks kasutatakse erinevaid  täiskasvanute õppe kognitiivseid (Jean Piaget),  holistilisi (Rudolph Steiner, John Dewey, Maria Montessori) ja konstruktivistlikke (Lev Vygotsky) õpikäsitlusi, sh:

 • Psühhodraama (Jacob L. Moreno) – kogemusõppe- ja arendusmeetod, mille põhieesmärk on  inimeste spontaansuse ja loovuse arendamine.
 • Supervisioon – ehk töönõustamine, kus tegeletakse reaalsete tööalaste olukordadega, millega hetkel organisatsioon silmitsi seisab. Supervisiooniprotsess aitab indiviidil/meeskonnal liikuda hetkeolukorrast soovitud seisundisseSupervisioon on protsess, mis aitab üheskoos luua muutusi ja/või reageerida parimal viisil muudatustele väljapoolt.
 • Lahenduskeskne lähenemine (David Cooperrider ja Ronald Fry) – AI (Appreciative Inquiry) – tugevustele, tulevikule ja lahendustele suunatud lähenemine juhtimises. Aitab unistada ja keskenduda sellele, mida tulevikus soovime saavutada. Loob keskkonna, kus osaleja tunneb, et ta suudab ise valida, kuidas ta soovib enda, kui ressursina, panustada.

Konkreetsete õppemeetodite valikul lähtume konkreetsest päeva teemast ja grupi hetke vajadusest.

Koolitusel kasutatavad meetodid põhinevad järgmistel autoritel:

 • David Cooperrider
 • Robert Dilts
 • Dwight D. Eisenhower
 • Patrick Lencioni
 • Jacob Levy Moreno
 • John Whittington
 • Sir John Whitmore
 • Ken Wilber
 • Peter Hawkins
 • Abraham Maslow
 • Gervase Bushe

Koolitusel kasutatavad aktiivõppemeetodid:

 • Individuaalne töö
 • Paaristöö
 • Rühmatöö
 • Ajurünnak
 • Grupiarutelu

Kuula meie taskuringhäälikut ja saa nii programmist kui ka meist rohkem teada!

Kes me oleme?

Evelyn Soidla (MA)

Enam kui 25 aastase kogemusega õppejõud, koolitaja, mentor, nõustaja ning professionaalne superviisor ja coach (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige ning tase 6 superviisor, ICF ja ANSE liige), partner erinevate tasandi juhtidele ja meeskondadele nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonide juures, nii era kui avalikus sektoris.

Allan Kaljakin (MA)

Enam kui 10 aastase keskastme- ja tippjuhina töötamise kogemusega Täiskasvanute koolitaja (tase 6), litsenseeritud DiSC® koolitaja-konsultant ning professionaalne superviisor ja coach (Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liige), praktilise grupijuhtimise ja sotsiomeetria väljaõppe läbinud psühhodraama rakendaja.

Meid ühendab?

Oleme:

 • omandanud haridusteaduse magistri kraadi;
 • töötanud täiskasvanute õpetaja ja koolitajana, sh välja töötanud ja elluviinud erinevaid arengu- ja koolitusprogramme;
 • tegelenud järjepidevalt isikliku ja professionaalse arengu ja enesetäiendamisega;
 • läbinud nii rahvusvahelistele (Association of National Organisations for Supervision in Europe) kui ka Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu standarditele vastava superviisori ja coachi väljaõppe ning omandanud vastava pädevuse professionaalsel tasemel töötamiseks;
 • Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu juhatuse liikmed ja hariduse töögrupis aktiivselt Eesti hariduselu edendamisse panustajad;
 • osalenud seminaridel ja konverentsidel, sh rahvusvahelisel tasemel nii spetsialistide kui ka juhtide sihtrühmadele;
 • juhtinud nii gruppe (nt õpperühmad), meeskondi kui ka organisatsiooni: Evelyn enda ettevõtet ja ESCÜt juhatuseliikmena, Allan Tallinna Õpetajate Maja ja nüüd ka enda ettevõtet.

Tekkis huvi arengu- ja koolitusprogrammi “Teekond liidriks” vastu? Telli meid oma organisatsiooni seda sisekoolitusena läbi viima.